சான்றிதழ்

CE-EMC

ugode-bmw-benz-CE-EMC-சான்றிதழ்(1)

RoHS

ரோஸ்

WEEE

WEEE

CE

CE-

இ-மார்க் E9

செர் (3)

R&TTE

செர் (4)

EMC

செர் (2)

RF

செர் (1)

ஐஎஸ்ஓ

ஐஎஸ்ஓ

TS16949

UGO TS16949

FCC

FCC

FCC

FCC2